Fagskole

Fagskolen skal gi yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Med yrkesrettet menes at utdanningen skal gi kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidsliven. Loven slår fast at omfanget på studiet vil være fra minimum et halvt studieår til maksimum to studier. I fagskolen kombineres teori og praksis med erfaringer du allerede har fra arbeidslivet.

Studiet skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdannng ha lagt et grunnlag for livslang læring og kontinuerling omstilling.

Gjennom studiet skal studentene utvikle:

 • faglig kompetanse, som de skal bygge på og videreutvikle i sitt arbeid. Dette skjer gjennom å planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver og arbeid som utføres av andre i henhold til gitt krav og spesifikasjoner, hvor det reflekteres over gjennomførte oppdrag
 • sosial kompetanse, slik at han/hun kan samarbeide med medarbeidere, utvikle team - lede og delta i gruppeprosesser og utvikle arbeidsmiljø som både er trygt og utfordrende og som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet. Sosial kompetanse er også en forutsetning for å kunne samarbeide med kolleger, ledelse og faglig miljø.
 • ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser, å beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål, samt organisere, lede, dokumentere og vurdere lærings- og utviklingsprosesser.
 • holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø.

Tilbud til fagskoleutdanning innenfor:

 • Helse med fagretningene:
  • Helse, aldring og aktiv omsorg
  • Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Psykisk helearbeid og rusarbeid
 • Teknikk og maritime fag:
  • Bygg og anlegg
  • Elektro
  • Maritime fag
  • Petroleumsteknologi
  • Teknikk og industriell produksjon (TIP)

For mer informasjon om fagskoleutdanning på  rogfk.no/fagskolen og  fagskoleopptak.no

 Fagskolen Rogaland har tre studiesteder:

 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Karmsund videregående skole
 • Møllehagen skolesenter
Les mer >

En fagskole tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående utdanning.
Utdanningsløpene varer fra et halvt år til to år, og er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

Les mer >
Vedlegg